Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet
SponsorInvBilde.png

Sponsor

Sponsorer og utstillere

Det er dessverre ingen flere ledige plasser for sponsorer og utstillere, men du kan sette deg på venteliste ved å kontakte sikkerhetsfestivalen@gyro.no

Unfortunately there are no more exhibitor slots available, but we can put you on a waiting list by contacting sikkerhetsfestivalen@gyro.no

 

Information in English will follow.


På Sikkerhetsfestivalen 2019 blir det mulighet til å delta som unik hovedsponsor, en av få sponsorer eller som utstiller.

Det er første gang vi arrangerer Sikkerhetsfestivalen og det vil bli store muligheter for hovedsponsor, sponsorer og utstillere til å være med å sette preg på festivalen. Vi oppfordrer dere til å planlegge med fokus på hvordan deltakerne kan få mest mulig ut av sitt besøk hos dere.  Det er også mulig å få til en underholdende opplevelse, gode debatter eller bidra med en kaffebar, foodtruck eller lignende.

Arrangør vil sette opp et spennende utstillerområde som vil være attraktivt for festivalens deltakere, både med tanke på mingling og nettverksbygging og muligheten til å interagere med ulike samarbeidspartnere og leverandører.

Stortorvet er Lillehammers hjerte og her vil deltakerne samles for kaffe, lunsj og festivalkveld. En nøkkel til suksess er festivalingredienser som boder og kafeer, benker og telt i og rundt sentrum.

Målgruppen for festivalen

Målgruppen for festivalen er alle har interesse for cyber-, IKT- og informasjonssikkerhet i offentlige og private virksomheter, akademia og politiske ressurser. Sikkerhetsfestivalen er for  

 • Ledere, mellomledere, beslutningstagere og andre som er opptatt av sikre tjenester

 • Sikkerhetsledere, CISO, rådgivere og andre roller innen sikkerhetsområdet

 • Nøkkelpersoner fra IT-drift og tjenesteutvikling

 • Leverandører av IT-tjenester fra offentlig og privat sektor

 • Alle med interesse av å øke sin kompetanse innen ulike deler av sikkerhetsfaget

 • Alle som ønsker å møte likesinnede og dele erfaringer


Sikkerhetsfestivalen tilbyr:

Hovedsponsor - NOK 200.000 (eks mva) allerede valgt

Som hovedsponsor blir du vår viktigste sponsor til årets Sikkerhetsfestival. Dette innebærer at Sikkerhetsfestivalen og hovedsponsor sammen arbeider for best mulig synlighet av festivalen. Sikkerhetsfestivalen vil møte hovedsponsor for å diskutere dette nærmere.

Som hovedsponsor får du:

 • Selskapets logo på festivalens hjemmesider på Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Største stand  og beste eksponering sentralt i festivalområdet.  

 • Et eget lokale i festivalområdet til møter/presentasjoner for mindre grupper deltakere på tirsdag og onsdag.

 • Selskapets logo på deltakernes navneskilt.

 • Markedsføringskampanje sammen med Sikkerhetsfestivalen for annonsering av festivalen.

 • Selskapets logo på festivalspesifikke bannere som plasseres rundt på festivalen og på hovedscenen.

 • 4 deltakere til å til å delta på hele festivalen eksklusiv overnatting

 • Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk at dette kun gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste.


Sponsor
-  NOK 100.000 (eks mva)
ingen ledige

 • Selskapets logo på konferansens websider på Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Mulighet for et arrangement med faglig innhold på festivalområdet, f eks innledninger, debatter, foredrag eller workshops. Vi inviterer sponsor til å foreslå konsept og innhold på eget arrangementet  

 • Nest største standkategori, en god eksponering og plassering.

 • Selskapets logo på festivalens hjemmeside på Sikkerhetsfestivalen.no

 • Eget lokale (f eks grupperom eller telt) vil bli tilgjengelig for samarbeidspartnerne på deling. Kan bli booket fra Sikkerhetsfestivalen.

 • 2 deltakere på festivalen, eksklusiv overnatting.


Utstiller - NOK 35.000 (eks mva) ingen ledige

 • Selskapets logo på konferansens websider på Sikkerhetsfestivalen.no

 • Stand i festivalområdet

 • 2 deltakere på festivalen eksklusiv overnatting.

 • Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste

Betingelser og registrering

Registreringen er bindende.  Tildeling av sponsorater og utstillerplasser foretas av arrangementskomiteen. Tildelingen er basert på førstemann til mølla-prinsippet, men komiteen forbeholder seg retten til å prioritere og avslå registreringer. Det er begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute!

Ved mottak av registreringen vil vi gjennomføre tildeling og sende en skriftlig bekreftelse på e-post, og faktura for betaling innen 30 dager.

Sponsorater eller utstillerplasser som ikke blir betalt i rett tid blir betraktet som foreløpige, og kan bli solgt til andre. Ingen utstiller vil bli tillatt å delta hvis full betaling ikke er mottatt. Hvis en utstiller avbestiller, vil følgende gebyr gjelde (med mindre plassen kan leies ut til andre): Mer enn 60 dager før utstillingen - 50% av prisen, mindre enn 60 dager før utstillingen - 100% av prisen.

Utenlandske utstillere må selv dekke alle bankomkostninger knyttet til betalingen.

Alle sponsorer kan kjøpe tilleggstjenester som f.eks

 • grupperom til møter med kunder:

 • leie av andre lokaler som kafeer eller andre lokaler i sentrum

 • ulike aktiviteter for kunder

Alle priser er eksklusiv MVA.

Kontakt

Har du spørsmål om de forskjellige nivåene, ta kontakt med

Vibeke Gjøsdal, vibeke.gjosdal@isf.no  eller Tlf.: 922 12 777

Lillian Røstad, lillian.rostad@isf.no eller Tlf.: 994 00 628


Har du spørsmål angående påmelding og fakturering, ta kontakt med sikkerhetsfestivalen@gyro.no


INFORMATION IN ENGLISH

The target group for the festival

The target group for the festival is everyone who works with cyber, ICT and information security in public and private enterprises, academia and political resources. The security festival is aimed at

 • Managers, middle managers, decision makers and others who are concerned with secure services

 • Security managers, CISO, advisors and other roles in the field of security

 • Key personnel from IT operations and service development

 • Suppliers of IT services from the public and private sectors

 • Everyone with an interest in increasing their expertise in different parts of the security profession

 • Everyone who wants to meet like-minded and share experiences

Sponsors and exhibitors

At the Security Festival 2019, it will be possible to participate as a unique main sponsor, one of the few sponsors or as an exhibitor.

This is the first time we are arranging the Security Festival and there will be great opportunities for the main sponsor, sponsors and exhibitors to ensure visibility and put their mark on the festival. We encourage you to plan with focus on how the participants can make the most of their visit with you. It is also possible to get an entertaining experience, good debates or contribute with a coffee shop, food truck or the like.

The organizer will set up an exciting exhibition area that will be attractive to the festival's participants, both regarding mingling and networking and the opportunity to interact with various partners and suppliers.

Stortorvet is Lillehammer's heart and here the participants will gather for coffee, lunch and festival night. A key to success is festival ingredients such as stalls and cafes, benches and tents in and around the city center.

The Security festival offers:

Main sponsor - NOK 200 000 (excl VAT) already chosen

Anyone who wants to be the main sponsor submits a description of how you want to promote the Security Festival as an arena for development, learning and exchange of experience.

 • How can one increase the social arena in the exhibition area?

 • How to help increase the overall experience of the Security Festival?

 • How to be a facilitator for an arena focusing on security for many kinds of players?

Please submit a short description to isf@isf.no

The deadline for application for the main sponsorship is as soon as possible and no later than 20 February 2019. The chosen main sponsor will be notified by 1 March.

The main sponsor will:

 • Get the company's logo on the festival's website at Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Biggest stand and best exposure in the festival area.

 • A separate room in the festival area for meetings / presentations for smaller groups participants on Tuesday and Wednesday.

 • The company's logo on the participants' nametags/accreditation cards.

 • Marketing campaign together with the Security Festival for advertising the festival.

 • The company's logo on festival-specific banners placed around the festival and on the main stage.

 • 4 participants to attend the entire festival excluding accommodation

 • 1 reserved table under the garden party with seating for about 10 people.

 • Participant list containing name, company and possibly title. Note that this only applies to participants that consent to be on the attendance list.

As the main sponsor, you become our most important sponsor of this year's Security Festival. This means that the Security Festival and the main sponsor work together for the best possible visibility of the festival. The Security Festival will meet the main sponsor to discuss this further.

Does this sound interesting? Send us an email at isf@isf.no

Sponsor - NOK 100,000 (excl VAT) Not available

 • The company's logo on the conference's web pages at Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Possibility to host an event with academic content in the festival area, eg introductions, debates, lectures or workshops. We invite the sponsor to suggest the concept and content of the event

 • Second largest stand category; a good exposure and location.

 • A separate room (eg group room or tent) will be available to the partners on sharing. This can be booked from the Security Festival.

 • 2 participants at the festival, excluding accommodation.

 • Participant list containing name, company and possibly title. Note that this only applies to participants that consent to be on the participant list.

Exhibitor - NOK 35,000 (excl VAT) Not available

 • The company's logo on the conference's web pages at Sikkerhetsfestivalen.no

 • Stand in the festival area

 • 2 participants at the festival excluding accommodation.

 • Participant list containing name, company and possibly title. Note this applies to participants with consent to be on the participant list

We request that the following be sent us no later than 01.06.19 (deadline):

 • Specific registration form for individual participants (from exhibitor). General registration form will later be sent from ISF.

 • A half A5 page with promotional text for the business, sent in PDF format

 • A short presentation text (1-2 lines) of the business

 • Logo for use on the web: isf.no and link to website (added to logo on the ISF web: the exhibition page)

 • If supplier lecture: Title and brief description, as well as lecturer

Terms and conditions

Registration is binding. (See registration under) The registration and awarding of sponsors and exhibitors is based on the first-come, first-served principle in relation to ordering. There are limited number of places and therefore they are distributed according to the "first come, first served" principle. In previous years, all exhibitors' places for ISF's Autumn Conference have been occupied so it pays to be out early!

More information about the program and event will be published on www.sikkerhetsfestivalen.no

Advertising and other promotional material are distributed on stand. Advertising material should not be distributed or distributed in connection with plenary lectures or parallel sessions.

There may be conditions for serving alcohol served on stand or sponsor sites.

Upon receipt of the registration/order, we will send a written confirmation of the order and some later invoice for payment within 14 days. All stands must be fully paid within the payment deadline.

Orders that are not paid in due time are considered preliminary and may be sold to others. No exhibitor will be allowed to participate if full payment is not received. If an exhibitor cancels, the following fee will apply (unless the room can be rented to others): More than 60 days before the exhibition - 50% of the rental price, less than 60 days before the exhibition - 100% of the rental price

Foreign exhibitors must cover all the bank costs associated with the payment themselves.

All sponsors can purchase additional services such as:

 • group rooms for meetings with customers:

 • renting other premises such as cafes or other premises in the center

 • various activities for customers

All prices are exclusive of VAT.

 

Contact

Please contact the Security Festival to arrange sponsorship by e-mail: isf@isf.no

Do you have any questions in regards to the different sponsorships, please contact:

 • Vibeke Gjøsdal, vibeke.gjosdal@isf.no or Tel .: + 47 922 12 777

 • Lillian Røstad, lillian.rostad@isf.no or tel + 47 994 00 628

Du you have questions regarding the registration or billing, please contact: sikkerhetsfestivalen@gyro.no